Nepali - Yakkhaआइतबार
आइरहनु
आउँदो साल
आकर्षण
आकस्‍मिक
आकस्‍मिक घटना
आकार
आकाश खुल्‍नु
आकाश गंगा
आकाशवाणी
आकृति
आक्रमण
आक्रमण गर्नु
आक्रमणकारी
आँखा
आँखा गाड्‍नु
आँखा घुमाउनु
आँखा चिम्‍लिनु
आँखा तर्नु
आँखा पल्‍टाउनु
आँखा लगाउनु
आँखाको ढकनी
आँखाको नानी
आँखाको रोग
आँख्‍ला
आँगन
आगन्‍तुक
आगलागी
आगाको भुङ्‌ग्रो
आगो
आगो बाल्‍नु
आगो लगाउनु
आगोको प्रकाश
आगोको बीऊ
आङ तान्‍नु
आङ्‌खाफोर
आज