Search results for "काम्‍निभाक"

काम्‍निभाक [kam‍nibʰakʌ] (Dia. Var. काम्‍निबा) ना. 1साथी friend, associate, companion 2मित्र friend, mate, companion, ally, partner

उमा₁ [uma] 1क्रि. पाक्‍नु be well-cooked ex. चामा उसाह। भात पाक्‍यो The rice will be cooked. 2सर्व. उसको आमा ex. ना उमागा उकाम्‍निभाक ओम। यो उसको आमाको साथी हो। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, mother of a bird

ङ्‌खोङ्‍चा [ŋ‌kʰoŋ‍tsa] संयो. तैपनि although, nevertheless, even though, notwithstanding ex. सिङ्‌ खुॽमागो ङ्‌यास्‍वान ङ्‌खोङचा काम्‍निभाक्‍को लेङ्‌मेपा। दाउरा बोक्‍न त सक्‍दैन तैपनि साथी त हुन्‍छ नि। (Sem. Domain 6.1.2.2.3 -प्राप्‍य)

तुम्‍मा₁ [tum‍ma] (1sg pres तुप्‍स्वाङ्‌; 3sg past तुप्‍सु) क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find ex. काम्‍निभाक तुप्‍से ख्‍याङ्‌ना तुम्‍मा ङ्‌यासुङान्‍ना। साथी भेट्‌नु गको भेट्‌न सकिन। (Sem. Domain 2.6.1.1 -विवाह प्रबन्‍ध गर्नु;4.2.1.4 -भेट्‌नु;2.3.1 -देख्‍नु;7.6.2 -भेट्टाउनु) 2पत्‍ता लगाउनु find out (Sem. Domain 7.2.4 -यात्रा)

तोङ्‍मा₃ [toŋ‍ma] (1sg pres तोङ्‌मेङ्‌; 3sg past तोङ्‌मे) क्रि. मिल्‍नु unite ex. काम्‍निभाक छिम्‍निभाक घाक्‍नुङ्‌ तोङ्‌माहा। साथी सङ्‌‌गी सबै सँग मिल्‍नु पर्छ।

पोक्‍मा₂ [pok‍ma] (1sg pres पोङ्‌मेङ्‌; 3sg past पोगा) क्रि. उठ्‍नु stand up, rise, wake ex. काम्‍निभाक युङाभोङ्‌ पोक्‍मा छाक्‍ना। साथी बस्‍यो भने उठाउन गाह्रो छ। (Sem. Domain 7.1.3 -ढल्‍कनु;5.1.1.2 -कूर्सी;5.1.1.3 -खाट;1.3.2.6 -ज्‍वारभाटा;3.5.1.2 -बिषय बारे छलफल)

होॽमा₁ [hoʔma] (1sg pres होर्‌वाङ्‌; 3sg past होरु) क्रि. भत्‍काउनु destroy ex. पाङ्‌ होॽमा बाङ्‌ना काम्‍निभाक्‍चिमाङ्‌ न्‍दायानिन्‍हा। घर भत्‍क‍ाउनु भनेको साथीहरू नै आएनन्‌। (Sem. Domain 4.3.4.6 -हस्‍तक्षेप गर्नु)