Search results for "उत्तेजक"

खुम्‍दुनुङ्‌ [kʰum‍dunuŋ‌] क्रि. प. 1मिठो सँग (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक) 2मिठो गरी (Sem. Domain 5.2.3.3.3 -मसला) 3आनन्‍दित delighted, joyful, blissful 4स्‍वादिलो tasty, delicious, savoury, relishing

चेन्‍दुना [tsen‍duna] वि. 1चलाख clever, sly, artful, active, able, ingenious (Sem. Domain 3.1 -प्राण, आत्‍मा) 2अति चलाख (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक) 3बाठो ingenuous, adroit, witty, skilful, intelligent, wise, clever

चेन्‍‍ना [tsen‍‍na] वि. चनाखो smart, alert, wakeful (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक)

चोन्‍चामा [tson‍tsama] (1sg pres चोन्द्‌वाङ्‌; 3sg past चोन्दुचो) क्रि. फुर्क्याउनु make overjoyed, delight (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक)

चोहोङ्‌ [tsohoŋ‌] क्रि. प. खाएर (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक)

छोम्‍ना [tsʰom‍na] वि. 1चुच्‍चो (Sem. Domain 1.6.2.1 -चराको अङ्गहरू) 2तीखो sharp, pointed, sharp-sighted, (of voice) high-pitched (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक)

थाङ्‍सु [tʰaŋ‍su] ना. माहुरी bee (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक)

नु पिप्‍मा₁ [nu pip‍ma] (1sg pres नु पित्‍वाङ्‌; 3sg past नु पितु) क्रि. प. दूध चुस्‍नु (Sem. Domain 5.2.6 -उत्तेजक)