Nepali - Yakkhaअडेस दिनु
अड्‍कल गर्नु
अड्‍किनु
अड्‍चालीस
अड्याउनु
अण्‍ड कोष
अण्‍डा
अण्‍डा पर्नु
अति चलाख
अति राम्रो
अति सुन्‍दर
अतीत
अत्यन्‍त
अत्याचारी
अदालत कक्षा
अदुवा
अदृश्य
अधमरो
अधिकार
अधिराज कुमारी
अधिराजकुमार
अधिराज्य
अधीनमा लिनु
अध्ययन
अध्ययन गर्नु
अध्याय
अँध्यारो
अनन्‍त