काङ्‍मा [kaŋ‍ma] (1sg pres काङ्‍मेङ्‌; 3sg past काक्‍सा) क्रि. 1पल्‍टनु lie down, turn upside down ex. पिछा काक्‍सु। नानीलाई पल्‍टाउ वा सुताऊ Make the baby down, put the baby to sleep. (Sem. Domain 7.1.2 -बस्‍नु;7.9 -तोड्‌नु, बिग्रदै जानु) 2गुड्‍नु roll (Sem. Domain 7.7.1 -हिर्काउनु, प्रहार गर्नु) 3मान्‍नु obey, consent, agree, admit, respect, regard, esteem, honour, revere, believe, trust (Sem. Domain 3.2.5.4 -कसैसँग सहमत हुनु)