तोतोरोक्‍ङा [totorok‍ŋa] क्रि. प. अझै माथि (Sem. Domain 8.4.6 -अवस्‍था अनुसारको समय)