आम्‍बाङ्‌ [am‍baŋ‌] क्रि. प. 1लगभग nearly, almost, approximately (Sem. Domain 8.4.5.3.2 -ठीक समयमा, बेलामा) 2झन्‍डै nearly, almost, closely 3आम्‍मै! Oho!