उन्‍खुबा [un‍kʰuba] ना. अपहरण कर्ता kidnapper (Sem. Domain 4.3.4.6.1 -बिग्रनु)