लाम्‍सु युङ्‍मा [lam‍su juŋ‍ma] (1sg pres लाम्सु युङ्‍मेङ्‌; 3sg past लाम्सु युङा) क्रि. प. अगाडि बस्‍नु (Sem. Domain 7.3.2.1 -अगाडि लाउनु)