चेक्‍चिबु [tsek‍tsibu] (Dhankuta Dia. साक्‍सिङ्‌बु) ना. उतिसको रुख alder; Nepal black cedra; alnus nepalensis