येम्‍मा [jem‍ma] (1sg pres येन्‍वाङ्‌; 3sg past येनु) क्रि. 1स्‍वीकार गर्नु accept (Sem. Domain 7.4.1 -दिनु) 2भनेको कुरा मान्‍नु