चोक्‍मा पिप्‍मा [tsok‍ma pip‍ma] (1sg pres चोक्मा पिवाङ्‌; 3sg past चोक्मा पि) क्रि. प. अनुमति दिनु allow (Sem. Domain 3.3.4.1 -आज्ञा गर्नु)