चाम्‍देप्‍मा [tsam‍dep‍ma] ना. भान्‍सा कोठा kitchen (Sem. Domain 6.5.2.6 -जग)