खोक [kʰokʌ] वि. 1उमेर खाएको aged (Sem. Domain 2.6.4.5 -बृद्ध मान्‍छे) 2वृद्‍धा 3पित्रा