तेक्‍चोक [tek‍tsokʌ] ना. रुमाल piece of cloth, kerchief, handkerchief (Sem. Domain 2.6.3.5 -जन्‍माउन मद्दत गर्नु)