होन्‍मा₂ [hon‍ma] (1sg pres होम्‍मेङ्‌; 3sg past होन्‍दु) क्रि. अटाउनु be contained, be held, be fitted into, be pounded ex. ना भाकारिबे चाबाक होन्मा गो होन्‍द्‌वाहा लोप्पि। यो भकारीमा धान अटाउनु त अटाउँछ होला।