पाघ्‍याम [pagʰ‍jamʌ] वि. 1वृद्ध old, aged (Sem. Domain 2.6.4.5 -बृद्ध मान्‍छे;4.1.1.1 -प्रेमी प्रेमिका) 2बुढो old, husband 3पाको old