चोम्‍चोम [tsom‍tsomʌ] ना. 1भरि abounding, filled, complete, full (Sem. Domain 8.4.5.3.2 -ठीक समयमा, बेलामा) 2चुलि peck