हेप्‍मा [hep‍ma] (1sg pres हेप्वाङ्‌; 3sg past हेप्तु) क्रि. 1अङ्‍कमाल गर्नु embrace (Sem. Domain 3.2.5.4 -कसैसँग सहमत हुनु) 2मित्रता बाँध्‍नु be friendly (Sem. Domain 4.1.1 -मित्रता)