ह्‌वाकुम [h‌wakumʌ] ना. 1हाइ yawn, act of yawning ex. ना याॽमिगा इखिङ्‌ ह्‌वाकुम चा ङ्‌गेमेहा लेबा॥ यो मान्‍छेको कति हाइ पनि अएको होला। 2निद्रा लाग्‍दा आउने हाइ