युङ्‍मा₁ [juŋ‍ma] (1sg pres युक्‍स्‍वाङ्‌; 3sg past युक्‍सु) क्रि. 1नियुक्‍ति गर्नु (Sem. Domain 4.5.3.4 -नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य) 2राख्‍नु put, keep, place, hold, preserve, save, set ex. छेप्‍सिङ्‌ युङ्‌मा गो खेसुप्‍पेॽमाङ्‌ युक्‍सुक्‍साङ्‌ना इमिन मासाब्‍या मासाब्‍या। कलम राख्‍नु त झोलामा नै राखेको थिएँ कसरी हरायो हरायो।