पाॽमा [paʔma] (1sg pres पात्‍वाङ्‌; 3sg past पातु) क्रि. 1कुल्‍चिनु tread, trample (Sem. Domain 7.2.1.1.1 -कुद्‌नु) 2मुछ्‍नु knead (Sem. Domain 5.2.1.1 -खाना पकाउने विधिहरू)