चिहुक्‍पेना [tsihuk‍pena] (Dia. Var. एकाकेहाबे) ना. आफन्‍त one's own (relation), relative, intimate person, kinsmen, well-wisher (Sem. Domain 4.1 -सम्‍बन्‍धहरू)