छुन्‍सिॽमा [tsʰun‍siʔma] (1sg pres छुसिॽवाङ्‌; 3sg past छुसि) क्रि. 1झुन्‍ड्याएर मार्नु kill by hanging (Sem. Domain 7.3.2.4 -उचाल्‍नु, उठाउनु) 2झुण्‍डिएर मर्नु