नुक्‍मा [nuk‍ma] (1sg pres नुग्वाङ्‌; 3sg past नुगु) (Dia. Var. नुग्‍मा) क्रि. 1माड्‍नु knead, rub (Sem. Domain 5.4.5 -जिउमा तेलले मालिस गर्नु) 2रगड्‍नु rub (Sem. Domain 7.3.4.5 -हातको कार्यहरू)