झान्‍नेङ्‌ [dzʰan‍neŋ‌] ना. करिब nearly, about, approximately (Sem. Domain 8.4.5.3.2 -ठीक समयमा, बेलामा)