आप्‍दिक [ap‍dikʌ] (Dia. Var. इसिछोक) ना. 1अभियोग accusation, blame, effort, perseverance, ex. ङ्‌खोक्‍सिनिन्‍हा चेॽयाबे आप्‍दिक एम्‍मा न्‍थेन्‍दिसिॽवान्हा। गल्‍ति नगरेको कुरामा दोष लगाउनु सुहाउँदैन। 2दोष guilt, fault, blame, accusation, crime