तोक्‍निमा न्‍नुमेन्‍ना [tok‍nima n‍numen‍na] ना. अछुत untouched, untouchable (Sem. Domain 4.7.7.5 -निष्‍कासन, निर्वासन)