सुक्‍मा [suk‍ma] (1sg pres सुक्‍त्‍वाङ्‌; 3sg past सुक्‍तु) क्रि. 1ताक्‍नु have something in one's mind, aim, wait for a chance (Sem. Domain 7.7.2 -निशानामा ताक्‍नु) 2चिताउनु think, conceive (Sem. Domain 3.2.7 -आशा गर्नु)