आमा₁ [ama] (1sg pres आस्‍वाङ्‌; 3sg past आसु) 1क्रि. बुझ्‍नु know, understand ex. उङा चेॽया उचुन आमा यास्‍वाहा। उसले कुरा राम्ररी बुझ्‍न सक्‍छ। (Sem. Domain 3.5.1.5.1 -उत्तर;3.2.2 -सिक्‍नु) 2क्रि. जान्‍नु know, understand, know how to do (Sem. Domain 3.2.4 -बुझ्‍नु) 3ना. मेरी आमा my mother