सुचिॽवा [sutsiʔwa] ना. 1गिठो air potato, potato yam, dioscorea bulbifera 2गिट्‌ठो 3एक प्रकारको तरुल