एको [eko] 1सङ्‌. एउटा one, a, an (Sem. Domain 6.1.2.2 -प्रयोग;6.1.2.7 -प्रभावकारी;5.4.6.1 -खतना) 2वि. सिङ्‍गो whole, entire (Sem. Domain 6.8.6.1 -मुद्रा सम्‍बन्‍धि एकाईहरू) 3सङ्‌. एक one (Sem. Domain 8.4.5.3.2 -ठीक समयमा, बेलामा)