तोखाॽला [tokʰaʔla] क्रि. प. माथितिर above (Sem. Domain 7.2.1.1.1 -कुद्‌नु)