घारि [gʰari] क्रि. प. एकैछिन while; a moment (Sem. Domain 7.2.7.3 -पर्खनु)