इसिलेङ्‍मा [isileŋ‍ma] ना. दुर्घटना accident, calamity, mischance, mishap (Sem. Domain 4.4.2.1 -समस्‍या)