पामेन्‍दोङ् [pamen‍doŋ] वि. 1असामान्य abnormal (Sem. Domain 4.3.8.1 -मान्‍नु, स्‍वीकार गर्नु) 2अमिल्‍दो