हान्‍मा [han‍ma] (1sg pres हान्द्‌वाङ्‌; 3sg past हान्दु) क्रि. 1अनुमान गर्नु (Sem. Domain 3.2.2.3 -मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच) 2अन्‍दाज गर्नु (Sem. Domain 3.2.2.4 -अनुमान गर्नु) 3अड्‍कल गर्नु (Sem. Domain 3.2.2.4 -अनुमान गर्नु) 4बाल्‍नु burn, kindle, light (Sem. Domain 3.2.5.9 -प्रमाणित गर्नु) 5थर्कमान बनाउनु (Sem. Domain 3.3.3.7 -चेतावनी) 6मूल्य निर्धारण गर्नु (Sem. Domain 3.4.2.4 -डराउनु)