सिखुबा [sikʰuba] ना. 1हत्यारा killer (Sem. Domain 4.3.4.7 -जबरजस्‍तिसाथ प्रवेश गर्नु) 2मात लाग्‍ने 3मार्ने व्यक्‍ति killer (Sem. Domain 4.5.4.2 -आज्ञा पालन नगर्नु)