खोबेलेक [kʰobelekʌ] क्रि. प. पुरा formerly (Sem. Domain 6.8.6.1 -मुद्रा सम्‍बन्‍धि एकाईहरू)