तोङ्‌छुप [toŋ‌tsʰupʌ] ना. 1मेलमिलाप unison, combination, liaison, conciliation (Sem. Domain 3.2.5.4 -कसैसँग सहमत हुनु) 2सम्‍झौता agreement, understanding, contract