इङ्‍नुङ्‍मा [iŋ‍nuŋ‍ma] (1sg pres इक्‍तुनेस्‍वाङ्‌; 3sg past इक्‍तुनेसुक्‍सा) क्रि. 1खेदो गरी रहनु keep on chasing (Sem. Domain 4.7.9.6 -थिचोमिचो गर्नु) 2उठाएर राख्‍नु