उम्‍मा [um‍ma] (1sg pres उन्‍द्‌वाङ्‌; 3sg past उन्‍दु) 1ना. म्‍वाइ kiss 2क्रि. तन्‍काउनु stretch, grow long (Sem. Domain 2.2 -शरीरको कार्यहरू;7.3.7.3 -फैलाउनु, दल्‍नु;7.3.4.6 -समर्थन) 3क्रि. तान्‍नु pull, draw, drag, attract, stretch, snatch ex. उङा पिक खिबाकङा उन्‍दुना। उसले गाईलाई डोरीले तान्‍यो। He pulled the cow with a rope. (Sem. Domain 7.3.1 -बोक्‍नु;7.3.2.8 -तान्‍नु;5.2.4 -सुर्ती) 4क्रि. मुखमा राखेर चुस्‍नु suck ex. का चाक्‍लेट आयाबे उमुकसुङ्‌ना। म चक्‍लेट मुखमा राखेर चुसिरहेको छु। I kept the chocolate in my mouth without chewing.