आक्‍मा₂ [ak‍ma] (1sg pres आक्‍त्‍वाङ्‌; 3sg past आक्‍तु) क्रि. लात्‍तीले हान्‍नु kick ex. का आक्‍त्‍वाङ्‌ना। म लात्‍तीले हान्‍छु I will kick. (Sem. Domain 7.7.1 -हिर्काउनु, प्रहार गर्नु)