हाङ्‍मा₂ [haŋ‍ma] (1sg pres हाक्‍स्‍‍वाङ्‌; 3sg past हाक्‍सु) 1ना. म्याडम (Sem. Domain 2.6.5.2 -आइमाई) 2ना. श्रीमती illustrious or beautiful woman, wife, Mrs 3ना. रानी queen 4क्रि. पठाउनु send, despatch, cause to be sent or despatched ex. याङ्‌ हाङ्‌मा सिम्‍मेकाना ? पैसा पठाउँदैछौ ? (Sem. Domain 6.8.3.1 -दिनु, चन्‍दा दिनु) 5ना. राजकीय royal, regal, kingly, imperial, princely, concerning a government (Sem. Domain 4.6.1.1 -राजाको परिवार) 6क्रि. पूजा गर्नु worship ex. आफाङ्‌ङा च्‍याङ्‌ हाङ्‌मा सिम्‍मेॽना काकाले पूजा गर्दै हुनुहुन्‍छ (Sem. Domain 4.9.5.3 -आराधना गर्नु)