लाम्‍खेप्‍मा [lam‍kʰep‍ma] (1sg pres लाभेत्‍वाङ्‌; 3sg past लाभेतु) क्रि. 1अपहरण गरेर लानु kidnap (Sem. Domain 4.8.3.5 -लडाइँको कैदी) 2प‍क्रेर लानु arrest