खोप्‍म्‍हा [kʰop‍m‍ha] ना. प्रशस्‍त‍ numerous, abundant, sufficient (Sem. Domain 8.4.5.3.2 -ठीक समयमा, बेलामा)