पोक्‍चेङ्‌ [pok‍tseŋ‌] (Dhankuta Dia. याॽमिथोलेक) ना. आन्‍दोलन agitation, movement (Sem. Domain 7.5.1 -जम्‍मा गर्नु)