लुङ्‍मातुक्‍मा [luŋ‍matuk‍ma] (1sg pres लुङ्‍मातुक्‍त्वाङ्‌; 3sg past लुङ्‍मातुक्‍तु) क्रि. 1माया गर्नु (Sem. Domain 2.6.1.1 -विवाह प्रबन्‍ध गर्नु;2.6.1.5 -भावुक प्रेम) 2प्रेम गर्नु love (Sem. Domain 3.1.2 -मनको स्‍थिति) 3दया गर्नु kind (Sem. Domain 3.4 -भावना)