उतुम्‍बे [utum‍be] ना. बारेमा about (Sem. Domain 3.5.1.2.9 -बारेमा हुनु, विषय)