मोन्‍सिन्‍ला फुङ्‌ [mon‍sin‍la pʰuŋ‌] ना. 1मखमलको फुल 2अजम्‍मरी फूल